Điều khoản và Điều kiện chuẩn

1. Chấp Thuận: Đơn đặt hàng này (“Đơn Đặt Hàng”) sẽ không ràng buộc Bên Mua trừ khi Bên Bán chấp nhận và xác nhận bằng việc ký và gửi lại một bản cho Bên Mua trong thời hạn không quá 24 giờ hoặc thời hạn khác do Bên Mua yêu cầu tại trang 1 của Đơn Đặt Hàng. Nếu quá thời hạn nêu tại Điều này mà Bên Bán không có phản hồi thì được xem là chấp nhận Đơn Đặt Hàng và có giá trị ràng buộc Bên Bán thực hiện và không được hủy ngang, trừ khi có sự đồng ý của Bên Mua.

Trong trường hợp hai bên có ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ (“Hợp Đồng”), Đơn Đặt Hàng này sẽ là một phần không tách rời của Hợp Đồng. Nếu có sự khác biệt và không nhất quán giữa những điều khoản thể hiện trên Đơn Đặt Hàng và trên Hợp Đồng đã được ký thì các điều khoản thể hiện trên Hợp Đồng sẽ ưu tiên áp dụng.

2. Giá Cả Và Thanh Toán: Giá cả ghi ở trang 1 của Đơn Đặt Hàng là toàn bộ số tiền Bên Mua phải trả cho những hàng hóa/dịch vụ được cung cấp theo Đơn Đặt Hàng này, và xem như đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí. Trừ khi được quy định khác đi tại Hợp Đồng đã ký và trang 1 của Đơn Đặt Hàng, Bên Mua sẽ thanh toán một lần bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản do Bên Bán chỉ định toàn bộ khoản tiền mà Bên Mua phải trả theo Đơn Đặt Hàng này bằng tiền Việt Nam đồng. Việc thanh toán đươc thực hiện theo lịch thanh toán của Bên Mua với thời hạn là trong vòng 60 ngày kể từ ngày Bên Mua nhận được toàn bộ hàng hóa với chất lượng và số lượng theo đúng yêu cầu của Bên Mua, hóa đơn hợp lệ cùng các chứng từ thanh toán theo yêu cầu. Bên Mua sẽ thanh toán theo lịch thanh toán cố định vào ngày 20 hàng tháng nên nếu các hóa đơn của Bên Bán đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng trước – ngày 20 tháng hiện tại sẽ được thanh toán vào ngày 20 tháng hiện tại, nếu ngày thanh toán trên trùng với ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ thì sẽ được thanh toán vào ngày làm việc kế tiếp (“Lịch Thanh Toán”). Bên Mua bảo lưu quyền thay đổi Lịch Thanh Toán bất cứ lúc nào bằng văn bản thông báo trước cho Bên Bán.

3. Chứng Từ Bổ Sung: Bên Bán phải theo sự hướng dẫn của Bên Mua về các chứng từ mà Bên Bán phải gửi cho Bên Mua trong mỗi Đơn Đặt Hàng. Nếu như Bên Bán không tuân theo những hướng dẫn đó thì Bên Mua có quyền từ chối nhận hàng hóa hoặc từ chối nghiệm thu dịch vụ.

4. Giao Hàng Và Rủi Ro: Khi Bên Bán thông báo cho Bên Mua rằng hàng hóa đã sẵn sàng cho việc giao hàng, ngoại trừ những thỏa thuận khác với Bên Mua, thì Bên Bán chịu trách nhiệm chuẩn bị hàng tại cảng hoặc tại địa điểm nhận hàng do Bên Mua chỉ định, kê khai hàng hóa, và trả các chi phí đóng gói, dịch vụ vận chuyển, nâng hạ liên quan đến việc giao hàng nói trên. Bất kể bên nào trả phí vận chuyển và bảo hiểm, quyền sở hữu và những rủi ro, mất mát sẽ chuyển sang Bên Mua khi Bên Mua/đại diện của Bên Mua hoàn tất việc nhận hàng và xác nhận trên biên bản nhận hàng.

5. Giao Hàng/Cung cấp Dịch vụ trễ: Thời gian giao hàng, cung cấp dịch vụ rất quan trọng đối với Đơn Đặt Hàng này nên thời điểm giao hàng/cung cấp dịch vụ được quy định ở trang 1 của Đơn Đặt Hàng (“Lịch Giao Hàng”) phải được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Trong trường hợp Bên Bán không giao hàng, cung cấp dịch vụ theo đúng Lịch Giao Hàng thì Bên Bán phải trả cho Bên Mua một khoản phạt bằng 1% giá trị Đơn Đặt Hàng cho mỗi ngày giao trễ, và tổng giá trị khoản phạt không quá 8% giá trị Đơn Đặt Hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu việc giao hàng chậm so với lịch giao hàng thì Bên Mua có quyền yêu cầu ngừng giao hàn/dịch vụ. Nếu việc giao hàng trễ vượt quá 03 (ba) ngày, Bên Mua có quyền chỉ định bên thứ ba thực hiện Đơn Đặt Hàng, và trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bồi thường của Bên Mua, Bên Bán sẽ phải thanh toán tất cả phí tổn, thiệt hại hay mất mát, chênh lệch giá cả mà Bên Mua phải gánh chịu do việc Bên Bán giao hàng trễ.

6. Giao Hàng Nhiều Lần: Nếu Đơn Đặt Hàng này được giao hàng thành nhiều lần thì mỗi lần giao hàng được xem như là một Đơn Đặt Hàng phụ. Nếu hàng hóa được giao làm nhiều lần và Bên Bán không giao hàng đúng theo Lịch Giao Hàng hay Bên Bán vi phạm nghĩa vụ của mình liên quan đến việc giao hàng từng phần, thì Bên Mua có thể từ chối nhận các đợt giao hàng tiếp theo, Bên Bán sẽ chịu phạt và bồi thường như trong trường hợp giao hàng trễ nêu tại Mục 5 nêu trên.

7. Bảo Hành:

a – Bên Bán bảo đảm tất cả hàng hóa/dịch vụ sẽ đạt chất lượng theo đúng theo thỏa thuận, bao gồm nhưng không giới hạn, quy cách, chất lượng, kích thước, mẫu mã hay các điều kiện khác được qui định trong Đơn Đặt Hàng, và phải đúng với mẫu đã sản xuất cho Bên Mua.

b – Nếu toàn bộ hay một phần hàng hóa/dịch vụ không đúng với sự mô tả hàng hóa/dịch vụ, hàng mẫu, số lượng hay chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, hoặc vi phạm điểm a của Điều này thì Bên Mua sẽ thông báo cho Bên Bán để họ tiến hành sửa chữa hay thay thế ngay những hàng hóa không phù hợp hoặc có thể từ chối toàn bộ hay một phần hàng hóa đó bất kỳ lúc nào với rủi ro và chi phí do Bên Bán chịu. Nếu hàng hóa được thay thế vẫn không phù hợp với quy định, Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán trả lại số tiền trả trước (nếu có), hay từ chối thanh toán tiền hàng, và hoàn trả cho Bên Mua các chi phí phát sinh, cũng như các mất mát về lợi nhuận và các tổn thất sau đó.

8. Các Đảm Bảo: Bên Bán bảo đảm rằng mình có quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa; có giấy phép hay được sự chấp thuận của bên chủ sở hữu đối với các tài sản sở hữu trí tuệ (nếu có) bao gồm nhưng không giới hạn về bản quyền, mẫu mã, giấy đăng ký, bằng sáng chế, thương hiệu hay bất cứ quyền sở hữu công nghiệp nào khác để sản xuất, kinh doanh hay phân phối hàng hóa/dịch vụ; có được mọi giấy phép, cho phép, chấp thuận (kể cả giấy phép tạm) được yêu cầu theo pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành để bán hàng cho Bên Mua.

9. Chất Lượng: Hàng hóa phải đáp ứng các tiêu chuẩn có liên quan và yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và không bị nhiễm khuẩn, hoặc có chứa các chất bị cấm sử dụng. Ngoài ra, quy trình sản xuất, thương hiệu, các nhãn hàng hóa được sử dụng cho hàng hóa không xâm pham hoặc vi phạm đến các quyền độc quyền của bên thứ ba, luật, các quy định pháp luật, hoặc luật pháp của các quốc gia khác bao gồm nhưng không giới hạn các quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ (bản quyền, thương hiệu và sáng chế), quy định về bảo vệ bên tiêu dùng, tiêu chuẩn công nghiệp, chất độc hại, nhãn hàng hóa, thực phẩm, thuốc, thuế, vấn đề nhập khẩu và hải quan, kinh doanh bất hợp pháp hoặc rửa tiền.

Trong trường hợp Bên Mua phát hiện các hàng hóa/dịch vụ do Bên Bán cung cấp vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào, bất kể quy định pháp luật đó đã hoặc chưa được nêu tại Điều này, Bên Bán phải đơn phương chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm của mình, bồi hoàn, đảm bảo giữ cho Bên Mua được bồi hoàn các thiệt hại có liên quan, bồi thường, thanh toán chi phí phát sinh bao gồm bất kỳ khoản án phí, khoản phạt và các phụ phí khác.

10. Bao Bì: Ngoài những tiêu chuẩn kỹ thuật được nêu ra ở trang 1 của Đơn Đặt Hàng, Bên Bán, bằng chi phí của mình, bảo đảm rằng hàng hóa được đóng gói và bảo quản đúng cách để có thể đến được điểm đến cuối cùng trong tình trạng tốt, và bảo đảm hàng hóa sẽ được đóng trong các kiện hay thùng carton chắc chắn, thích hợp cho việc vận chuyển, có thể chịu được những thay đổi về khí hậu, nhiệt độ và độ ẩm. Bên Bán bằng cách này xác nhận đã hiểu hoàn toàn các điều khoản theo quy định của Bên Mua, và bao bì của hàng hóa sẽ hoàn toàn giống như trong cẩm nang hướng dẫn.

11. Bất Khả Kháng: Trong trường hợp xảy ra một sự kiện bất khả kháng nào, bên bị thiệt hại có thể bị trì hoãn thực hiện Hợp Đồng và phải kịp thời báo cho bên còn lại trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng với đầy đủ chi tiết về sự kiện đó để hai bên có thể cùng nỗ lực tối đa để khắc phục tình hình và thống nhất hướng xử lý theo đó.

12. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Trong trường hợp cần thiết và trong thời hạn của Đơn Đặt Hàng, Bên Mua có thể cấp quyền cho Bên Bán sử dụng nhãn hiệu của Bên Mua với mục đích sử dụng duy nhất là để phục vụ cho việc thực hiện các công việc, các nghĩa vụ theo như quy định tại Đơn Đặt Hàng này. Việc Bên Mua cấp quyền sử dụng cho Bên Bán đối với nhãn hiệu của Bên Mua không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng cũng như các quyền khác của Bên Mua đối với nhãn hiệu của Bên Mua.

Bên Bác cam kết chỉ sử dụng nhãn hiệu của Bên Mua theo đúng quy định trên đây và không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Trong trường hợp Bên Bán vi phạm cam kết này thì Bên Mua có quyền (i) ngay lập tức chấm dứt Đơn Đặt Hàng này và Bên Bán phải hủy bỏ những vi phạm về việc sử dụng nhãn hiệu của Bên Mua ngay lập tức; và (ii) yêu cầu Bên Bán bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Bên Mua do sự vi phạm của Bên Bán.

13. Sự Bồi Thường: Bên Bán sẽ bảo vệ, bảo đảm cho Bên Mua không bị thiệt hại do các khiếu nại, tổn thất, các khoản nợ và chi phí (bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư) phát sinh từ sự vi phạm những bảo đảm hay từ bất cứ hành động sai sót, không làm tròn trách nhiệm nào của Bên Bán, của đại lý của Bên Bán, nhân viên hay Bên thầu phụ của Bên Bán có liên quan đến việc thực hiện Đơn Đặt Hàng này.

14. Chấm Dứt: Bất cứ lúc nào, Bên Mua cũng có thể hủy bỏ toàn bộ hay một phần Đơn Đặt Hàng trước khi việc giao hàng được thực hiện sau khi đã gửi thông báo cho Bên Bán. Trong trường hợp đó, Bên Mua sẽ chỉ thanh toán cho Bên Bán khoản tiền tương ứng với khối lượng công việc đã được thực hiện so với Đơn Đặt Hàng hoặc tương ứng với số lượng hàng hóa đã được giao tính tới thời điểm Bên Bán nhận được thông báo chấm dứt của Bên Mua. Bên Mua sẽ không thanh toán cho Bên Bán bất kỳ khoản nào tương ứng với công việc được thực hiện sau khi Bên Bán đã nhận được thông báo chấm dứt của Bên Mua, cũng như không thanh toán các chi phí có thể tránh được một cách hợp lý. Ngay khi nhận được thông báo của Bên Mua, Bên Bán sẽ ngay lập tức ngừng thực hiện Đơn Đặt Hàng và yêu cầu tất cả các nhà cung cấp, nhà thầu phụ của Bên Bán ngừng thực hiện Đơn Đặt Hàng theo đó.

15. Quan Hệ Độc Lập: Mối quan hệ giữa Bên Mua và Bên Bán dưới đây là quan hệ mua bán thuần túy không phải là quan hệ lao động, đại lý, Bên đại diện hay hợp danh.

16. Sự Không Từ Bỏ: Nếu Bên Mua không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện quyền của mình theo Đơn Đặt Hàng này, hay trì hoãn khiếu nại về các hành vi vi phạm, sự không thực hiện, sự thiếu sót của Bên Bán, trì hoãn yêu cầu sự thực hiện theo đúng những điều kiện và điều khoản quy định tại đây, tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ không được hiểu là Bên Mua từ bỏ các quyền của mình qui định trong Đơn Đặt Hàng này, cũng không được hiểu là Bên Mua sẽ tiếp tục bỏ qua việc vi phạm các điều khoản và điều kiện của Đơn Đặt Hàng.

17. Yêu Cầu Bảo Mật Thông Tin: Bên Bán cam kết giữ bí mật và không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào các thông tin liên quan đến Đơn Đặt Hàng, đến Bên Mua, những thông tin mà Bên Bán có thể nhận được trong quá trình thực hiện Đơn Đặt Hàng này. Ngoài ra, Bên Bán cam kết rằng:

a. Thông báo về các vi phạm bảo mật – Bên Bán sẽ kịp thời thông báo cho Bên Mua về bất kỳ vi phạm nào có thể ảnh hưởng đến Bên Mua hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu Bên Mua.

b. Quyền thực hiện đánh giá – theo yêu cầu hoặc khi có thay đổi quan trọng đối với mối quan hệ, Bên Bán sẽ thực hiện các đánh giá bảo mật thông tin của Bên Mua bằng cách cung cấp thông tin/tài liệu về các chính sách và thực hành có liên quan.

c. Tuân thủ các thực hành bảo mật – Bên Bán và các nhà thầu phụ của Bên Bán sẽ tuân thủ với các thực hành được chấp nhận trong ngành về các chính sách/hướng dẫn/tiêu chuẩn bảo mật (bao gồm bảo mật vật lý, các nguồn lực nội bộ và bên ngoài, v.v.).

d. Kịp thời ứng phó với các lỗ hổng bảo mật – Bên Bán sẽ khắc phục các lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến Bên Mua trong thời hạn thực hành tốt nhất của ngành.

e. Truyền thông về những thay đổi quan trọng – Bên Bán sẽ kịp thời thông báo cho Bên Mua về những thay đổi lớn trong môi trường dữ liệu có thể ảnh hưởng đến Bên Mua.

f. Truy cập vào Thông Tin Cá Nhân (TTCN) – Bên Bán sẽ thông báo cho Bên Mua về việc Bên Bán có được quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân (TTCN). “Thông Tin Cá Nhân” có nghĩa là dữ liệu mà Bên Mua có liên quan đến hoặc có thể suy ra một cá nhân có danh tính cụ thể hoặc có thể xác định danh tính cụ thể và/hoặc thông tin có liên quan đến một cá nhân có danh tính cụ thể hoặc có thể xác định nhân thân cụ thể của một người và được bảo vệ bởi pháp luật hiện hành.

18. Luật Điều Chỉnh: Đơn Đặt Hàng này được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng được gửi bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, nội dung tiếng Việt sẽ được lấy làm căn cứ.

19. Chống Tham Nhũng:

a. Điều khoản này buộc Bên Bán phải luôn tuân theo Chính sách tuân thủ chống hối lộ toàn cầu của PepsiCo Inc. (“Chính Sách Chống Hối Lộ”), có thể được PepsiCo Inc. sửa đổi theo Đạo Luật về Chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài của Hoa Kỳ và bất kỳ luật chống hối lộ hiện hành nào khác; và

b. Bên Bán chịu mọi trách nhiệm, bảo đảm và cam kết rằng, trong phạm vi hiểu biết của mình, trong quá khứ và tương lai, sẽ không cung cấp bất kỳ đề nghị tham nhũng, thanh toán, hứa hẹn quà tặng hoặc tiền hoặc bất kỳ thứ gì khác có giá trị cho bất kỳ công chức/viên chức/nhân viên của cơ quan có thẩm quyền, đảng chính trị hoặc ứng cử viên chính trị (“Nhân viên nhà nước”) nhằm mục đích tác động đến bất kỳ hành động hoặc quyết định nào của những người này, cũng như khiến họ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc đảm bảo bất kỳ lợi thế không phù hợp bằng mọi cách, hay để đạt được bất kỳ sự cho phép hoặc phê duyệt nào của cơ quan nhà nước có liên quan đến Bên Mua, hoặc việc có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh của Bên Mua.

20. Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu của PepsiCo: Bên Bán cam kết tuân thủ vô điều kiện các điều khoản được nêu trong bản “Quy Tắc Đạo Đức Đối Với Nhà Cung Cấp Toàn Cầu” của PepsiCo được đính kèm dưới đây trong bất kỳ giao dịch nào với Bên Mua. Bên Mua được quyền ngay lập tức chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Đơn Đặt Hàng nếu Bên Bán vi phạm quy định tại Điều 17 (Yêu Cầu Bảo Mật Thông Tin), Điều 19 (Chống Tham Nhũng) và Điều 20 (Tuân Thủ Pháp Luật Và Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu Của Tập Đoàn PepsiCo).

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP TOÀN CẦU

Mục đích và Phạm viTại PepsiCo, chúng tôi tin rằng cư xử có đạo đức và trách nhiệm không chỉ là điều đúng đắn cần thực hiện, mà còn là điều đúng đắn phải thực hiện đối với doanh nghiệp chúng tôi. Quy tắc Đạo đức đối với Nhà cung cấp Toàn cầu (“Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp”) đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với nhà cung cấp trong các phạm trù liêm chính trong kinh doanh, nguyên tắc thực hành lao động, sức khỏe và an toàn, và quản lý môi trường. Tất cả nhà cung cấp, đại lý cung cấp, nhà thầu, bên tư vấn, đại lý bán hàng cũng như các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác hợp tác kinh doanh hoặc đại diện cho PepsiCo (“Nhà cung cấp”) đều phải tuân theo Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp và mọi chính sách liên quan khác1 như một điều kiện để làm việc với PepsiCo và các tổ chức thành viên của PepsiCo. Các Nhà cung cấp cũng được kỳ vọng sẽ truyền đạt và áp dụng Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp và các chính sách liên quan trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của họ.Các nguyên tắc Đạo đức Kinh doanh PepsiCo mong các Nhà cung cấp kinh doanh một cách có trách nhiệm, liêm chính, trung thực, minh bạch và tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Nhận thức được và tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng của nước sở tại mình đang hoạt động.

2. Duy trì bảo mật tất cả thông tin của PepsiCo và các đối tác của PepsiCo. Các nhà cung cấp phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý và cần thiết để bảo vệ thông tin của PepsiCo và các đối tác mà họ được truy cập, bao gồm không tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai, trong hoặc ngoài PepsiCo, trừ khi việc tiết lộ được ủy quyền phù hợp, liên quan đến nhu cầu kinh doanh hợp pháp được xác định rõ ràng (nghĩa là chỉ được chia sẻ những thông tin cần biết), và tuân theo hợp đồng bảo mật.

3. Cạnh tranh công bằng trong hoạt động kinh doanh của PepsiCo và thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh thay mặt cho PepsiCo một cách hợp pháp. PepsiCo cam kết làm kinh doanh theo pháp luật và có đạo đức trong khuôn khổ hệ thống doanh nghiệp tự do và nghiêm cấm các thỏa thuận hối lộ với khách hàng, nhà cung cấp, quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác. Vì vậy, PepsiCo nghiêm cấm các nhà cung cấp của mình không được tham gia vào bất kỳ hình thức hối lộ thương mại hoặc hối lộ cơ quan công quyền nào. Trong mọi trường hợp, một nhà cung cấp không được thay mặt PepsiCo để hứa hẹn hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ thứ gì có giá trị cho một quan chức chính phủ, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào với hình thức riêng tư hoặc thương mại, nếu khoản thanh toán này nhằm mục đích khiến người nhận lạm dụng vị trí của họ hoặc để đạt được hoặc duy trì một lợi ích cá nhân hoặc lợi thế kinh doanh không công bằng. Cùng với các nguyên tắc này, các nhà cung cấp đại diện cho PepsiCo phải tuân thủ Đạo luật Thực hành Chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ, tất cả luật chống tham nhũng hiện hành ở địa phương và được kỳ vọng tuân thủ Chính sách tuân thủ chống hối lộ toàn cầu của PepsiCo (“Chính sách ABAC”).

4. Khuyến khích lực lượng lao động đa dạng và tạo ra môi trường làm việc không có phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bất cứ hình thức lạm dụng nào khác. Các Nhà cung cấp của PepsiCo phải tạo ra môi trường làm việc sao cho các nhân viên và các đối tác kinh doanh cảm thấy được tôn trọng và đánh giá cao về những đóng góp của họ. Không dung thứ các hình thức quấy rôi, bao gồm những lời nói, hình ảnh, hành vi khó chịu, hoặc bất cứ kiểu hành vi nào khác tạo nên một môi trường làm việc đáng sợ, khó chịu hoặc không thân thiện. Quyết định tuyển dụng phải dựa theo trình độ, kỹ năng, hiệu quả và kinh nghiệm.

5. Đối xử với nhân viên phải công bằng, kể cả về lương bổng, giờ làm và phúc lợi. Các Nhà cung cấp của PepsiCo phải tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý và pháp quy hiện hành về tiền lương, giờ làm việc và phúc lợi của nhân viên. Các nhà cung cấp cũng phải nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi, bao gồm: (i) một tuần làm việc không được quá 48 giờ theo lịch định kỳ và 12 giờ làm thêm tự nguyện, (ii) giờ làm thêm được trả theo mức tiền thưởng, (iii) nhân viên làm 7 ngày được nghỉ một ngày, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất thường và (iv) không làm việc hơn 21 ngày liên tiếp mà không có ngày nghỉ. Nếu tình hình thực tiễn của nhà cung cấp không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế nêu trên, thì nhà cung cấp phải xác định nguyên nhân gốc rễ và khắc phục tình trạng đó.

6. Cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng chế hoặc bắt buộc. Các nhà cung cấp của PepsiCo phải duy trì và phát huy các quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền tự do chuyển việc của nhân viên. Quyết định tuyển dụng phải dựa trên lựa chọn tự do và không cho phép có lao động cưỡng chế hoặc lao động khổ sai, không sử dụng bất cứ hình thức trừng phạt về thể xác hoặc đe dọa bạo lực nào hoặc bất cứ hình thức lạm dụng nào về thể xác, tình dục, tâm lý hoặc lời nói làm biện pháp kỷ luật hoặc giám sát. Hợp đồng lao động phải nêu rõ các điều khoản về việc làm và không được hạn chế quyền chuyển việc của nhân viên bằng cách giữ giấy tờ tùy thân, giữ tiền cọc hoặc các hành động khác nhằm ngăn cản nhân viên thôi việc. Ngoài ra, không được yêu cầu nhân viên trả phí tuyển dụng hoặc các khoản phí tương tự khác để có được hoặc giữ được việc làm và các nhà cung cấp phải đảm bảo rằng mọi cơ quan tuyển dụng bên thứ ba đều phải tuân thủ các nguyên tắc này.

7. Cấm sử dụng lao động trẻ em. Các Nhà cung cấp phải tuân thủ giới hạn tuổi lao động tối thiểu do luật pháp quốc gia hoặc quy định đề ra và phải tuân theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế liên quan (ILO). Ngoài ra, PepsiCo nghiêm cấm thuê các cá nhân dưới 15 tuổi, dưới độ tuổi làm việc tối thiểu theo quy định địa phương hoặc độ tuổi đến trường bắt buộc, tùy theo độ tuổi nào cao hơn. Trong mọi trường hợp, nhà cung cấp không được cho phép trẻ em làm việc dẫn đến đặt trẻ vào những rủi ro về thể chất không phù hợp có thể làm hại đến sự phát triển về thể chất, tinh thần, hoặc tình cảm hoặc ảnh hưởng không tốt đến nhu cầu học tập hoặc học nghề của trẻ.

8. Tôn trọng quyền tự do hội họp và thương lượng tập thể của nhân viên. Các Nhà cung cấp của PepsiCo phải tôn trọng các quyền được gia nhập các hiệp hội và tổ chức người lao động, phù hợp với pháp luật hiện hành.

9. Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh. Các Nhà cung cấp PepsiCo phải chủ động quản lý các nguy cơ về sức khỏe và an toàn để tạo ra môi trường không tai nạn giúp ngăn chặn tai nạn nghề nghiệp và ốm đau. Các nhà cung cấp phải thực hiện các hệ thống quản lý và các biện pháp kiểm soát xác định được các nguy cơ và đánh giá và kiểm soát nguy cơ liên quan đến ngành đặc trưng của họ. Ngoài ra, các nhà cung cấp phải cung cấp nước uống an toàn, trang thiết bị và môi trường vệ sinh, bao gồm nhà vệ sinh và các phương tiện rửa tay thích hợp; cửa thoát hiểm và thiết bị an toàn cháy nổ thiết yếu; bộ dụng cụ cấp cứu; và tiếp cận với các dịch vụ ứng phó khẩn cấp bao gồm môi trường, hỏa hoạn và y tế.

10. Thực hiện các họat động quan tâm đến môi trường và tuân thủ các luật và quy định áp dụng về môi trường. Phải xem xét những tác động tiềm ẩn về môi trường lên quá trình ra quyết định kinh doanh hằng ngày cùng với các cơ hội bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bớt lạm dụng tài nguyên, tái chế vật liệu và kiểm soát ô nhiễm để đảm bảo không khí và nước sạch hơn và giảm lượng rác thải chôn vùi. PepsiCo khuyến khích các nhà cung cấp của mình xác định, đặt mục tiêu và triển khai các chương trình hành động để giảm tác động môi trường trong các lĩnh vực nước, nước thải, năng lượng, phát thải khí nhà kính, chất thải và bao bì.

11. Duy trì sổ sách tài chính và hồ sơ kinh doanh chính xác phù hợp với các yêu cầu pháp luật, pháp lý hiện hành và các thông lệ kế toán được chấp nhận, bao gồm tất cả hóa đơn được gửi cho PepsiCo để thanh toán hoặc hoàn trả.

12. Phân phối các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm. PepsiCo cam kết sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và an toàn trên mọi nhãn hiệu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà cung cấp sẽ tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào trong việc phát triển, xử lý, sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc bảo quản sản phẩm của chúng tôi đều:

• Biết và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, các chính sách, thông số kỹ thuật và quy trình áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất tại địa phuơng;
• Làm theo và tuân thủ các quy định về thực hành sản xuất tốt và các định chuẩn thử nghiệm;
• Tuân thủ các luật và các quy định áp dụng về an toàn thực phẩm của liên bang, tiểu bang và địa phương; và
• Báo cáo ngay cho PepsiCo những vấn đề có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng hoặc nhận thức của công chúng về sản phẩm của Pepsico.

13. Ủng hộ việc tuân thủ Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp bằng cách thiết lập các quy trình quản lý phù hợp và phối hợp với các quy trình đánh giá phù hợp do PepsiCo yêu cầu. Để kinh doanh với PepsiCo, các Nhà cung cấp phải ký kết các hợp đồng và thực hiện các đơn mua hàng yêu cầu tuân thủ Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp. Bằng cách thông báo trước, PepsiCo có thể thực hiện việc kiểm toán phù hợp để kiểm tra việc tuân thủ Bộ quy tắc đối với Nhà cung cấp của Nhà cung cấp. Ngoài ra, như đã nêu cụ thể trong Chính sách ABAC, một số nhà cung cấp bắt buộc phải hoàn tất quy trình Soát xét Bên Thứ ba của chúng tôi qua từng kỳ.

14. Tuân thủ các chính sách của PepsiCo về quà tặng và chiêu đãi và các xung đột lợi ích khi làm việc với nhân viên của PepsiCo. Cấm các nhà cung cấp của PepsiCo, hoặc bất kỳ ai làm việc dưới danh nghĩa của PepsiCo, đưa hoặc tặng quà cho nhân viên của PepsiCo để có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định kinh doanh của PepsiCo hoặc nhận những lợi ích không công bằng.

15. Đảm bảo rằng tất cả các vụ mua lại đất (bao gồm cả đất sử dụng và cho thuê) đều đáp ứng các Tiêu chuẩn Hiệu quả của Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), bao gồm Thỏa thuận Tự do, Thỏa thuận Trước và Thỏa thuận Sau khi biết thông tin

16. Báo cáo các trường hợp nghi ngờ vi phạm Bộ Quy tắc. PepsiCo mong muốn các Nhà cung cấp có một hệ thống Quản lý khiếu nại hiệu quả, sẵn sàng giải quyết các khiếu nại của nhân viên trong hoạt động của họ hoặc của bên thứ ba có khả năng gia tăng hành vi vi phạm, để quản lý phù hợp với các Nguyên tắc Chỉ đạo của LHQ. Các nhân viên hoặc nhà thầu của Nhà cung cấp cũng có thể báo cáo các trường hợp nghi ngờ vi phạm Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp cho PepsiCo qua đường dây nóng “Hãy lên tiếng” (“Speak Up”) theo số điện thoại 1-866-729-4888 tại Mỹ, 1-201-0288 và 800-472-6145 tại Việt Nam hoặc những đường dây điện thoại riêng ở các nước khác trên toàn thế giới. Danh sách số điện thoại đường dây nóng quốc tế được đính kèm theo Bộ Quy tắc đối với Nhà cung cấp này có và có thể được cập nhật theo thời gian tại http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html.

Đường dây nóng “Hãy lên tiếng” (“Speak Up”) hoạt động trên toàn thế giới, túc trực 24/7. Cũng có thể liên lạc qua địa chỉ đường dây trực tuyến “Hãy lên tiếng” (“Speak Up”) http://www.pepsico.com/Company/Speak-Up.html. Tất cả những báo cáo này đều được xử lý bảo mật, bất kể được cung cấp qua điện thoại hay đường dây trực tuyến của chúng tôi và bạn có thể báo cáo ẩn danh nếu luật pháp cho phép.

Các chính sách/cam kết được áp dụng của PepsiCo bao gồm: (i) Environmental Health and Safety Policy (Chính sách về Môi trường, Sức khỏe và An toàn), (ii) Sustainable Agriculture Policy (Chính sách Nông nghiệp Bền vững), (iii) Land Use Policy (Chính sách Sử dụng Đất), (iv) Forestry Stewardship Policy (Chính sách Trách nhiệm quản lý Rừng), (v) Sustainable Packaging Policy (Chính sách Đóng gói Chắc chắn), (vi) Cage-Free Egg Policy (Chính sách Trứng gà thả rông), (vii) Human Rights Workplace Policy (Chính sách Quyền con người tại Nơi làm việc), (viii) Palm Oil Commitments (Cam kết Dầu Cọ), (ix) Cane Sugar Commitment (Cam kết Mía Đường) và (x) Global Anti-Bribery Compliance (ABAC) Policy (Chính sách Tuân thủ Chống Hối lộ Toàn cầu (ABAC)). Có thể xem các bản tài liệu tại